Podium
- จอแท็บเล็ตแบบ FULL HD 21.5 นิ้ว
- สามารถปรับมุมของหน้าจอได้
- ไมโครโฟนเป็นชนิดคอยาวและชนิดไร้สาย
- ง่ายต่อการติดตั้งอุปกรณ์จากภายนอก โดยมีขนาดตู้ 19 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ ด้านขาเข้าและขาออก

ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf